Terms &
conditions

All the legal things gathered in one place.

Index

Article 1 – Definitions
Article 2 – Identity of the entrepreneur
Article 3 – Scope of application
Article 4 – The offer
Article 5 – The agreement
Article 6 – Right of withdrawal
Article 7 – Costs in case of the right of withdrawal
Article 8 – Exclusion of the right of the withdrawal
Article 9 – The price
Article 10 – Compliance and guaranty
Article 11 – Delivery and execution
Article 12 – Continuing performance contract: duration, termination and extension
Article 13 – Payment
Article 14 – Complaints procedure
Article 15 – Disputes
Article 16 – Additional or different terms

Artikel 1 - Definities

The terms used in these general terms and conditions are defined as follows:
1. Cooling – off period: the period which the consumer can make use of his right of withdrawal;
2. Consumer: the natural person not acting in the course of a profession or business and enters into a distance contract with the entrepreneur;
3. Day: calendar day;
4. Duration transaction: a distance contract concerning with a series of products and / or services, whose supply and / or purchase is spread in time;
5. Durable medium: any storage device that allows the consumer or the entrepreneur to store information provided to him personally to be stored in a way that future consultation and unaltered reproduction of the information is made possible.
6. Right of withdrawal: the possibility for the consumer to –within the cooling off period- opt out of the distance contract;
7. Model form: the model form that the entrepreneur makes available to the consumer and that the consumer can fill in when he wishes to exercise his right of withdrawal;
8. Entrepreneur: the natural or legal person who offers products and / or services to consumers at a distance;
9. Distance contract: a contract which is concluded within the framework of an organized system for the entrepreneur, with the use of one or more means of distance communication
10. Technology for distance communication: means that can be used to conclude a contract, without the consumer and the entrepreneur are met simultaneously in the same location.
11. Terms and Conditions: these general Terms and Conditions of the entrepreneur.

Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer

Spacesplus BV
Koivistokade 74B
1013 BB Amsterdam
E: info@humblelights.com
KvK-nummer: 72575328
BTW-identificatienummer: NL859158925B01

Artikel 3 - Toepassingsgebied

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand en bestelling tussen ondernemer en consument.
2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze voorwaarden op zodanige wijze aan de consument beschikbaar gesteld dat deze door de consument eenvoudig kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal de ondernemer voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, aangeven dat de overeenkomst op afstand kan worden herzien en op verzoek van de consument kosteloos wordt toegezonden.
3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch tot stand komt, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze gemakkelijk kan worden opgeslagen. op een duurzame drager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar de Algemene Voorwaarden langs elektronische weg zijn te vinden en dat deze op verzoek van de consument langs elektronische weg of anderszins kosteloos zal worden toegezonden.
4. Naast deze voorwaarden zijn specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument bij tegenstrijdige voorwaarden steeds verwijzen naar de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is. hem.
5. Indien één of meerdere bepalingen van deze voorwaarden geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, wordt de overeenkomst en het overige van deze voorwaarden en de betreffende bepaling vervangen door een bepaling die zoveel mogelijk het origineel dekt.
6. Situaties die niet in deze algemene voorwaarden zijn geregeld, dienen te worden beoordeeld 'naar de geest' van deze algemene voorwaarden.
7. Onduidelijkheden over de uitleg of inhoud van één of meerdere bepalingen van onze voorwaarden, dienen uitgelegd te worden 'naar de geest' van deze voorwaarden.

Artikel 4 - Het aanbod

1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk vermeld.
2. Het aanbod in de webshop is vrijblijvend. De ondernemer heeft het recht het aanbod te wijzigen en aan te passen.
3. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten / diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten / diensten.
4. Alle afbeeldingen, specificaties en gegevens in het aanbod zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.
5. Elk aanbod bevat zodanige informatie dat het voor de consument duidelijk is welke rechten en plichten aan het aanvaarden van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:
de prijs inclusief belastingen;
de hoogte van eventuele verzendkosten;
de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;
of het herroepingsrecht al dan niet van toepassing is;
de wijze van betaling, levering en uitvoering van het contract of de bestelling;
de termijn voor aanvaarding van het aanbod dan wel de termijn waarbinnen de ondernemer de geboden prijs garandeert;
het tarief voor communicatie op afstand, indien de kosten van het gebruik van de techniek voor communicatie op afstand worden berekend op een andere grondslag dan het basistarief voor het gebruikte communicatiemiddel;
of de overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd, en zo ja op welke wijze de consument deze kan raadplegen;
de wijze waarop de consument vóór het sluiten van de overeenkomst de gegevens uit de overeenkomst kan corrigeren;
In andere talen dan Nederlands kan een overeenkomst worden gesloten;
Gedragscode waaraan de ondernemer zich moet houden en instructies waar de consument de Gedragscode digitaal kan vinden;
De minimale duur van de overeenkomst op afstand van een duurtransactie.

Artikel 5 - Totstandkoming overeenkomst

1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4 van dit artikel, tot stand op het moment dat de consument het aanbod aanvaardt en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer langs elektronische weg de ontvangst van de bestelling zonder vertraging. Zolang de bestelling niet door de ondernemer wordt bevestigd, kan de consument de overeenkomst zonder kosten ontbinden of ontbinden.
3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Als de consument elektronisch kan betalen, treft de ondernemer passende beveiligingsmaatregelen.
4. De ondernemer kan zich - binnen wettelijke kaders - informeren of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede redenen heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd een bestelling te weigeren dan wel bijzondere voorwaarden te vragen.
5. De ondernemer zal aan het product of dienst de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat de consument deze kan opslaan op een toegankelijke duurzame gegevensdrager, aanvullen:
een. het adres van de vestigingsplaats van de ondernemer;
b. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument gebruik kan maken van het herroepingsrecht, dan wel een duidelijke verklaring omtrent de uitsluiting van het herroepingsrecht;
c. informatie over bestaande service na aankoop en garanties;
d. de voorwaarden in artikel 4 lid 3 van deze vastgelegde gegevens, tenzij de ondernemer deze gegevens al aan de consument heeft verstrekt voor de uitvoering van de overeenkomst;
e. de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is.
6. Bij een duurtransactie is het vorige lid alleen van toepassing op de eerste levering.
7. Iedere overeenkomst of bestelling wordt aangegaan onder de voorwaarde van voldoende beschikbaarheid van de producten.

Artikel 6 - Herroepingsrecht

Levering van producten:
1. Bij een aankoop heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze termijn gaat in op de dag volgend op ontvangst van alle producten door de consument of een door de consument bekend gemaakte vertegenwoordiger.
2. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product alleen uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te beoordelen of hij het product wil behouden. Indien hij gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, zal hij het product en indien redelijkerwijs mogelijk- in originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
3. Indien de consument gebruik wil maken van zijn herroepingsrecht, is hij verplicht dit binnen 14 dagen na ontvangst van alle producten kenbaar te maken aan de ondernemer. Dit kan de consument doen door middel van een standaardformulier. Nadat de consument kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht, zendt de consument het product binnen 14 dagen retour aan de ondernemer. De consument dient te bewijzen dat de producten tijdig worden geretourneerd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van postbezorging.
4. Indien de consument aan het einde van de wettelijke termijn in lid 2 en 3 van dit artikel geen gebruik heeft gemaakt van zijn herroepingsrecht of het product niet aan de ondernemer is geretourneerd, is de verkoop een feit.

Artikel 7 - Kosten in geval van herroepingsrecht

1. Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen de kosten van retourzending geheel voor rekening van de consument.
2. Indien de consument een bedrag betaald heeft, draagt de ondernemer er zorg voor dat binnen 14 dagen nadat de consument kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn recht, het volledige bedrag aan de consument wordt terugbetaald. De consument dient te bewijzen dat de geleverde goederen worden geretourneerd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van postbezorging.

Artikel 8 - Uitsluiting herroepingsrecht

1. De ondernemer kan het herroepingsrecht van de consument uitsluiten voor zover voorzien in lid 2 en 3 van dit artikel. De uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts geldig indien de ondernemer dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, vermeldt.
2. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:
een. Dat de ondernemer tot stand is gekomen conform specificaties van de consument;
b. Die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
c. Die kunnen vanwege hun aard niet worden geretourneerd;
d. Die snel vervallen of absoluut worden;
e. Waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft;
een. Voor losse kranten en tijdschriften;
b. Voor audio- en video-opnamen en computersoftware waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken;
c. Hygiëneproducten die verzegeld zijn en wie de consument is, heeft de verzegeling verbroken.

Artikel 9 - De prijs

1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten / diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.
2. In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze schommelingen en het feit dat eventuele prijzen variëren, worden bij het aanbod vermeld.
3. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.
4. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na het sluiten van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien dit vooraf met de ondernemer is overeengekomen en:
een. ze zijn het resultaat van wettelijke regelingen of bepalingen; of
b. de consument heeft de bevoegdheid de overeenkomst op te zeggen tegen de dag waarop de prijsverhoging ingaat.
5. Alle genoemde prijzen zijn inclusief BTW.
6. Alle prijzen zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. De ondernemer is niet aansprakelijk voor zetfouten. Door drukfouten kan het
Ondernemer is niet verplicht het product tegen de verkeerde prijs te leveren.

Artikel 10 - Conformiteit en garantie

1. De ondernemer garandeert dat zijn producten en / of diensten beantwoorden aan de overeenkomst, de specificaties vermeld in het aanbod, de redelijke eisen van betrouwbaarheid en / of bruikbaarheid en op de datum van totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepaling en / of overheidsvoorschriften. . Indien overeengekomen geeft de ondernemer tevens aan dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.
2. Garantie door de ondernemer, fabrikant of importeur laat onverlet de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst met de ondernemer kan doen gelden.
3. Eventuele gebreken of verkeerd geleverde producten dienen binnen 14 dagen na levering schriftelijk aan de ondernemer te worden gemeld. Terugzending van de producten dient te geschieden in de originele verpakking en in nieuwstaat.
4. De garantietermijn van de ondernemer komt overeen met de fabrieksgarantietermijn van 2 jaar. De ondernemer is niet verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de producten voor iedere individuele toepassing door de consument, noch voor enig advies omtrent gebruik of toepassing van de producten.
5. De garantie is niet van toepassing indien:
De geleverde zaken zijn hersteld en / of aangepast door derden en / of de consument;
De geleverde zaken zijn blootgesteld aan ongebruikelijke omstandigheden of anderszins onzorgvuldig of in strijd met de instructies van de ondernemer en / of op de verpakking behandeld.
Het mindere geheel of gedeeltelijk is het gevolg van regels die de overheid heeft gesteld of zal stellen over de aard of kwaliteit van de gebruikte materialen.

Artikel 11 - Levering en uitvoering

1. De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen, bij de uitvoering en / of levering van de bestellingen en bij de dienstverlening.
2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan de ondernemer heeft medegedeeld.
3. Geaccepteerde bestellingen worden met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen na orderbericht verzonden, tenzij de consument toestemming heeft gegeven dat een langere leveringstermijn in acht wordt genomen. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan bericht en heeft hij het recht de overeenkomst zonder kosten te ontbinden.
4. Alle levertijden zijn indicatief. Overschrijding van een termijn geeft de consument geen recht op schadevergoeding.
5. In geval van ontbinding conform lid 3 van dit artikel zal de ondernemer het bedrag dat de consument reeds betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding, terugbetalen.
6. Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal de ondernemer zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij levering zal gemeld worden dat er een vervangend artikel is geleverd. Bij vervangende artikelen kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten. De kosten van een eventuele retourzending zijn voor rekening van de ondernemer.
7. Het risico van beschadiging en / of vermissing van producten berust bij de ondernemer tot het moment van bezorging aan de consument, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Aan de leveringsplicht door de ondernemer is voldaan, zodra de bestelling eenmalig aan de consument is aangeboden.

Artikel 12 - Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging

Annulering
1. Indien de consument een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen), kan hij deze te allen tijde opzeggen met inachtneming van de daarvoor geldende opzeggingsregels en met een opzegtermijn van maximaal één maand.
2. De consument die voor bepaalde tijd een overeenkomst heeft gesloten en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, kan te allen tijde tegen het einde van de bepaalde duur de overeenkomst opzeggen volgens de daarvoor geldende opzeggingsregels en met inachtneming van een opzegtermijn. van een maand.
3. De consument kan voor de in de vorige leden genoemde overeenkomsten:
opzeggen en niet beperkt worden tot opzegging op een bepaald tijdstip of in een bepaalde periode;
opzeggen op dezelfde wijze als zij door hem zijn aangegaan;
opzeggen met dezelfde opzegtermijn als de ondernemer voor zichzelf heeft bedongen.

Vernieuwing
4. De consument die een overeenkomst voor bepaalde tijd heeft aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, mag niet stilzwijgend worden verlengd of vernieuwd voor een bepaalde duur.
5. In afwijking van het vorige lid kan een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van dag- of weekbladen en tijdschriften stilzwijgend worden verlengd voor een bepaalde duur van maximaal drie maanden, als de consument de mogelijkheid heeft om te annuleren. de verlengde overeenkomst aan het einde van de verlenging met een opzegtermijn van één maand.
6. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, mag alleen voor onbepaalde duur worden verlengd als de consument te allen tijde mag opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand en een opzegtermijn van ten hoogste één maand. van maximaal drie maanden, met een overeenkomst die geldt voor de reguliere, maar minder dan eens per maand, bezorging van dagbladen, weekbladen en tijdschriften.
7. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het afleveren van een proef- of kennismakingsbezoek van kranten, weekbladen en tijdschriften (proef- of kennismakingsabonnement) eindigt van rechtswege en loopt niet automatisch voort na afloop van de proef- of kennismakingsperiode.

Looptijd
8. Overeenkomsten met een looptijd van meer dan één jaar kunnen na één jaar te allen tijde en met een opzegtermijn van ten hoogste één maand worden opgezegd, tenzij de redelijkheid en billijkheid bezwaar maken tegen de opzegging vóór de overeengekomen duur.

Artikel 13 - Betaling

1. Voor zover niet anders is overeengekomen dienen de door de consument verschuldigde bedragen binnen 7 werkdagen na de bedenktijd te worden voldaan ex artikel 6 lid 1. Bij een overeenkomst van dienstverlening dienen de bedragen te worden voldaan. binnen 7 werkdagen nadat de consument de bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen.
2. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.
3. Bij niet-betaling heeft de ondernemer met wettelijke beperkingen het recht om de vooruitbetaling van de consument redelijke kosten in rekening te brengen.

Artikel 14 - Klachtenregeling

1. De ondernemer beschikt over een klachtenprocedure en behandelt klachten door middel van het invullen van de klachtenprocedure.
2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst of een bestelling moeten binnen 7 dagen volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.
3. Klachten worden binnen 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst afgehandeld. Als een klacht een langere verwerkingstijd vraagt, zal de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen reageren met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
4. Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.
5. Inwoners die in de EU wonen, kunnen via het Europees platform voor geschillenbeslechting een klacht indienen om tot een minnelijke schikking te komen. Dit platform is beschikbaar op: http://ec.europa.eu/odr.
6. Een klacht schort de verplichtingen van de ondernemer niet op, tenzij de ondernemer schriftelijk anders aangeeft.
7. Indien de klacht van de consument gegrond is, heeft de ondernemer de mogelijkheid de geleverde producten kosteloos te vervangen of te repareren.

Artikel 15 - Geschillen

1. Op alle geschillen, overeenkomsten en bestellingen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing, ook indien de consument in het buitenland woont.
2. Het Weens Koopverdrag is niet van toepassing.

Artikel 16 - Aanvullende of afwijkende voorwaarden

Aanvullende afwijkingen van deze algemene voorwaarden mogen niet ten nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame drager.