Algemene voorwaarden

Index

Artikel 1 – Begripsomschrijving
Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer
Artikel 3 – Toepasselijkheid
Artikel 4 – Het aanbod
Artikel 5 – De overeenkomst
Artikel 6 – Herroepingsrecht
Artikel 7 – Kosten in geval van herroepingsrecht
Artikel 8 – Uitsluiting van het herroepingsrecht
Artikel 9 – De prijs
Artikel 10 – Naleving en garantie
Artikel 11 – Levering en uitvoering
Artikel 12 – Duurovereenkomst: duur, beëindiging en verlenging
Artikel 13 – Betaling
Artikel 14 – Klachtenprocedure
Artikel 15 – Geschillen
Artikel 16 – Aanvullende of afwijkende voorwaarden

Artikel 1 – Begripsomschrijving

De begrippen die in deze algemene voorwaarden worden gebruikt worden als volgt gedefinieerd:
1. Bedenktermijn: de periode gedurende welke de consument zijn herroepingsrecht kan uitoefenen;
2. Consument: de natuurlijke persoon, niet handelend vanuit de uitoefening van een beroep of bedrijf, die een afstandsovereenkomst aangaat met de ondernemer;
3. Dag: kalenderdag;
4. Duurovereenkomst: een afstandsovereenkomst m.b.t. een reeks producten en/of diensten waarvan de aankoop en/of levering over een periode is uitgespreid;
5. Duurzame gegevensdrager: een apparaat voor opslag dat de consument of de ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk verstrekt wordt op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en de ongewijzigde reproductie van de informatie mogelijk maakt.
6. Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om – binnen de bedenktermijn – zich terug te trekken uit de afstandsovereenkomst;
7. Modelformulier: het modelformulier dat de ondernemer beschikbaar stelt aan de consument en dat de consument kan invullen wanneer hij zijn herroepingsrecht wil uitoefenen;
8. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aanbiedt aan consumenten;
9. Afstandsovereenkomst: een overeenkomst die wordt afgesloten binnen de context van een georganiseerd systeem voor de ondernemer waarbij gebruik wordt gemaakt van een of meerdere middelen voor communicatie op afstand;
10. Technologie voor communicatie op afstand: middelen die kunnen worden gebruikt om een overeenkomst af te sluiten zonder dat de consument en de ondernemer zich tegelijkertijd op dezelfde plaats bevinden;
11. Algemene Voorwaarden: deze Algemene Voorwaarden van de ondernemer.

Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer

Spacesplus B.V.
Koivistokade 74B
1013 BB Amsterdam
E: info@humblelights.com
Chamber of Commerce number: 72575328
VAT Identification number: NL859158925B01

Artikel 3 – Toepasselijkheid

1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elke aanbieding van de ondernemer en op elke afstandsovereenkomst of bestelling tussen de ondernemer en de consument.
2. Voordat de afstandsovereenkomst wordt afgesloten, wordt de tekst van deze Alegemene Voorwaarden ter beschikking van de consument gesteld op een manier dat deze eenvoudig kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager door de consument. Indien dit niet redelijkerwijs mogelijk is, dan zal de ondernemer, voordat de afstandsovereenkomst wordt afgesloten, aangeven dat de afstandsovereenkomst ingezien kan worden en op verzoek van de consument gratis zal worden toegestuurd.
3. Indien de afstandsovereenkomst elektronisch wordt afgesloten, ondanks de voorgaande paragraaf en voordat de afstandsovereenkomst wordt afgesloten, kan de tekst van deze Algemene Voorwaarden ter beschikking worden gesteld aan de consument via elektronische middelen, op zo een manier dat de consument deze eenvoudig op een duurzame gegevensdrager kan opslaan. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is voordat de afstandsovereenkomst wordt afgesloten zal worden aangegeven waar de Algemene Voorwaarden via elektronische middelen kunnen worden gevonden en dat deze, op verzoek van de consument, gratis worden toegestuurd via elektronische middelen of anderszins.
4. In aanvulling op deze Algemene Voorwaarden zijn specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing, waarbij de tweede en derde paragraaf mutatis mutandis van toepassing zullen zijn en de consument, in geval van tegenstrijdige algemene voorwaarden, zich altijd zal kunnen beroepen op de toepasselijke bepaling die hem het meest tot voordeel strekt.
5. In het geval dat een of meerdere bepalingen van deze voorwaarden geheel of gedeeltelijk nietig dan wel geannuleerd blijken te zijn, zullen de overeenkomst en het overige van deze Algemene Voorwaarden en de betreffende bepaling vervangen worden door een bepaling die de oorspronkelijke zo dicht mogelijk benadert.
6. Situaties die niet worden geregeld in deze Algemene Voorwaarden dienen te worden beoordeeld ‘in de geest’ van deze algemene voorwaarden.
7. Gebrek aan duidelijkheid over de interpretatie of inhoud van een of meerdere bepalingen van onze Algemene Voorwaarden dient te worden uitgelegd ‘in de geest’ van deze Algemene Vooraarden.

Artikel 4 – De aanbieding

1. Als een aanbieding onderhevig is aan een beperkte duur of aan voorwaarden dan zal dit expliciet worden vermeld.
2. De aanbieding in de webshop is vrijblijvend. De ondernemer heeft het recht de aanbieding te wijzigen en aan te passen.
3. De aanbieding bevat een volledige en correcte omschrijving van de aangeboden producten/diensten. De omschrijving is voldoende gedetailleerd om de deugdelijke inschatting van de aanbieding door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer illustraties gebruikt dan zijn deze een waarachtige afspiegeling van de aangeboden producten/diensten.
4. Alle afbeeldingen, specificaties en gegevens in de aanbieding zijn een indicatie en kunnen niet de aanleiding vormen voor vergoeding of voor de ontbinding van de overeenkomst.
5. Elke aanbieding zal zodanige informatie bevatten dat het voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn die acceptatie van de aanbieding met zich meebrengt. Dit betreft met name:
de prijs inclusief belastingen;
het bedrag aan alle verzendkosten;
de manier waarop de overeenkomst zal worden afgesloten en welke handelingen dit zal vereisen;
of het herroepingsrecht al dan niet van toepassing is;
de afspraken aangaande betaling, levering, en uitvoering van de overeenkomst of bestelling;
de uiterste termijn voor acceptatie van de aanbieding, of de periode waarbinnen de ondernemer de aangeboden prijs garandeert;
het tarief voor communicatie op afstand, indien de kosten voor het gebruik van de middelen voor communicatie op afstand worden berekend op basis van een andere dan de basisvergoeding voor de gebruikte communicatiemiddelen;
of de overeenkomst gearchiveerd is na afsluiting en zo ja, hoe de consument deze kan raadplegen;
de manier waarop de consument de informatie die verstrekt wordt onder de overeenkomst kan rectificeren voor afsluiten van de overeenkomst;
andere talen, naast het Nederlands, waarin de overeenkomst kan worden aangegaan;
de Gedragscode waaraan de ondernemer dient te voldoen en instructies m.b.t. waar de consument de Gedragscode digitaal kan vinden;
de minimale duur van de afstandsovereenkomst in geval van een duurovereenkomst.

Artikel 5 – Afsluiten van de overeenkomst

1. De overeenkomst is onderhevig aan de bepalingen van paragraaf 4 van dit artikel, afgesloten op het moment dat de consument de aanbieding accepteert en voldoet aan de overeenkomstige voorwaarden.
2. Indien de consument de aanbieding elektronisch heeft geaccepteerd, bevestigt de ondernemer ontvangst van de bestelling per ommegaande via elektronische middelen. Zolang als de bestelling niet bevestigd is door de ondernemer, mag de consument de overeenkomst kosteloos ontbinden of annuleren.
3. Indien de overeenkomst elektronisch wordt afgesloten, zal de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen treffen om de elektronische overdracht van gegevens te beveiligen en zorgen voor een veilige web-omgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer passende beveiligingsmaatregelen treffen.
4. De ondernemer kan – binnen de wettelijke grenzen – inlichtingen inwinnen aangaande het vermogen van de consument om aan diens betalingsverplichtingen te voldoen, evenals informatie m.b.t. feiten en factoren die van belang zijn voor het verantwoord aangaan van de afstandsovereenkomst. Indien de ondernemer op basis van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, heeft hij het recht om een bestelling te weigeren dan wel om bijzondere voorwaarden te stellen.
5. De ondernemer zal de volgende informatie bij het product of de dienst voegen, schriftelijk dan wel op zo’n manier dat de consument deze kan opslaan op een toegankelijke duurzame gegevensdrager:
a. het adres van de plaats van vestiging van de ondernemer;
b. de voorwaarden waaronder en de manier waarop de consument diens herroepingsrecht kan uitoefenen, dan wel een duidelijke verklaring m.b.t. de uitsluiting van het herroepingsrecht;
c. informatie over de after-sales service en garanties die bestaan;
d. de voorwaarden in artikel 4 paragraaf 3 van deze opgeslagen gegevens, tenzij de ondernemer deze gegevens reeds aan de consument heeft verschaft voor uitvoering van de overeenkomst;
e. de vereisten voor beëindiging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan een jaar dan wel voor onbepaalde duur is.
6. In geval van een duurovereenkomst is de voorgaande paragraaf uitsluitend van toepassing op de eerste levering.
7. Elke overeenkomst of bestelling wordt aangegaan onder de voorwaarde van voldoende beschikbaarheid van de producten.

Artikel 6 – Herroepingsrecht

Levering van producten:
1. In geval van een aankoop heeft een consument de mogelijkheid om de overeenkomst te ontbinden gedurende 14 dagen zonder opgaaf van redenen. Deze periode vangt aan op de dag volgend op de ontvangst van alle producten door de consument of door een aangekondigd vertegenwoordiger van de consument.
2. Tijdens de bedenktermijn zal de consument het product en de verpakking zorgvuldig behandelen. Hij zal het product uitsluitend uitpakken of gebruiken voor zover nodig om te beoordelen of hij het product wenst te houden. Indien hij zijn herroepingsrecht uitoefent, zal hij het product indien redelijkerwijs mogelijk in de oorspronkelijke staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de redelijke en duidelijke instructies die door de ondernemer zijn verstrekt.
3. Indien de consument zijn herroepingsrecht wenst uit te oefenen is hij verplicht de ondernemer hiervan binnen 14 dagen na ontvangst van alle producten op de hoogte te stellen. De consument kan dit doen d.m.v. het standaardformulier. Nadat de consument kenbaar heeft gemaakt zijn herroepingsrecht uit te willen oefenen zal de consument het product binnen 14 dagen aan de ondernemer retourneren. De consument dient te bewijzen dat de producten tijdig zijn geretourneerd, bijvoorbeeld d.m.v. een bewijs van postbezorging.
4. Indien de consument aan het eind van de wettelijke periode in paragraaf 2 en 3 van dit artikel niet de wens heeft uitgesproken van diens herroepingsrecht gebruik te willen maken of het product niet heeft geretourneerd aan de ondernemer, is de verkoop definitief.

Artikel 7 – Kosten in geval van herroepingsrecht

1. Indien de consument zijn herroepingsrecht uitoefent, worden de retourkosten volledig gedragen door de consument.
2. Indien de consument een bedrag heeft betaald, zal de ondernemer ervoor zorgen dat, binnen 14 dagen nadat de consument de wens kenbaar heeft gemaakt dit recht uit te oefenen, het volledige bedrag aan de consument wordt gerestitueerd. De consument dient te bewijzen dat de geleverde goederen worden geretourneerd, bijvoorbeeld d.m.v. een bewijs van postbezorging.

Artikel 8 – Uitsluiting van het herroepingsrecht

1. De ondernemer kan het herroepingsrecht van de consument uitsluiten voor zover bepaald in paragraaf 2 en 3 van dit artikel. De uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts geldig indien de ondernemer dit duidelijk vermeldt in de aanbieding, tenminste tijdig voor afsluiting van de overeenkomst.
2. Uitsluiting van het herroepingsrecht is uitsluitend mogelijk voor producten:
a. Die de ondernemer heeft gerealiseerd volgens de specificaties van de consument;
b. Die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
c. Die vanwege hun aard niet kunnen worden geretourneerd;
d. Die snel bederven;
e. Waarvan de prijs onderhevig is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed uitoefent;
a. Voor losse kranten en tijdschriften;
b. Voor geluids- en beeldopnames en computersoftware waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken;
c. Hygiënische producten die verzegeld zijn en waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken.

Artikel 9 – De prijs

1. Gedurende de periode aangegeven in de aanbieding worden de prijzen van de aangeboden producten/diensten niet verhoogd, behalve in geval van wijzigingen vanwege veranderingen in btw-tarieven.
2. Niettegenstaande de vorige paragraaf kan de ondernemer producten aanbieden waarvan de prijs onderhevig is aan schommelingen op de financiële markt buiten de controle van de ondernemer tegen variabele prijzen. Deze schommelingen en het feit dat alle prijzen variabel zijn zal in de aanbieding worden vermeld.
3. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na afsluiting van de overeenkomst zijn uitsluitend toegestaan als deze het gevolg zijn van wettelijke regelgeving of voorwaarden.
4. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden nadat de overeenkomst is afgesloten zijn uitsluitend toegestaan indien van tevoren overeen gekomen met de ondernemer en:
a. deze het gevolg zijn van wettelijke regelgeving of bepalingen; dan wel
b. de consument bevoegd is de overeenkomst te beëindigen op de dag waarop de prijsverhoging ingaat.
5. Alle vermelde prijzen zijn inclusief BTW.
6. Alle vermelde prijzen zijn onderhevig aan drukfouten. De ondernemer is niet aansprakelijk voor drukfouten. In geval van drukfouten is de ondernemer niet verplicht de producten te leveren tegen de incorrecte prijs.

Artikel 10 – Naleving en garantie

1. De ondernemer garandeert dat het product en/of de diensten voldoen aan de overeenkomst, de specificaties die in de aanbieding zijn vermeld, de redelijke verwachtingen van betrouwbaarheid en/of bruikbaarheid en de wettelijke bepalingen en/of overheidsreguleringen die bestaan op de datum van afsluiting van de overeenkomst. Indien overeengekomen verklaart de ondernemer tevens dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.
2. Een garantie van de ondernemer, fabrikant, of importeur wijzigt niet de wettelijke rechten en vorderingen die de consument kan doen gelden onder de overeenkomst met de ondernemer.
3. Enige defecte of verkeerde producten die geleverd worden dienen te worden gerapporteerd aan de ondernemer binnen 14 dagen na levering. Het retourneren van producten dient in de originele verpakking en in nieuwstaat plaats te vinden.
4. De garantieperiode van de ondernemer stemt overeen met de garantieperiode van de fabrikant van 2 jaar. De ondernemer is niet verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de producten voor elke individuele toepassing door de consument, noch voor enig advies m.b.t. het gebruik of de toepassing van de producten.
5. De garantie is niet van toepassing indien:
De geleverde goederen gerepareerd en/of aangepast zijn door derden en/of de consument;
De geleverde goederen worden blootgesteld aan ongebruikelijke omstandigheden dan wel anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in tegenspraak met de instructies van de ondernemer en/of op de verpakking.
De onvolkomenheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van regels die de overheid heeft opgelegd dan wel zal opleggen aangaande de aard of kwaliteit van de gebruikte materialen.

Artikel 11 – Aflevering en uitvoering bestelling

1. De ondernemer zal de grootst mogelijke zorg betrachten bij de ontvangst en uitvoering en/of levering van de bestellingen en de diensten.
2. De plaats van levering is het adres dat de consument heeft opgegeven aan de ondernemer.
3. Geaccepteerde bestellingen zullen spoedig, doch niet later dan 30 dagen na bericht van de bestelling, worden verstuurd, tenzij de consument toestemming heeft verleend om een langere leveringsperiode in acht te nemen. Indien aflevering wordt vertraagd of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk wordt uitgevoerd, zal de consument bericht ontvangen en het recht hebben om zonder sancties de overeenkomst te beëindigen.
4. Alle leveringstijden zijn een indicatie. Het overschrijden van een termijn geeft consumenten niet het recht op vergoedingen.
5. In geval van ontbinding conform paragraaf 3 van dit artikel, zal de ondernemer het bedrag dat de consument reeds heeft voldaan zo spoedig mogelijk, doch niet later dan 14 dagen na ontbinding, restitueren.
6. Indien de levering van een besteld product onmogelijk blijkt, zal de ondernemer trachten een vervangend product te leveren. Niet later dan op het moment van levering zal worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Het herroepingsrecht kan niet worden uitgesloten in geval van vervangende producten. De kosten van een retourlevering zullen worden gedragen door de ondernemer.
7. Het risico van beschadiging en/of het verlies van producten ligt bij de ondernemer tot het moment van levering aan de consument, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. Aan de leveringsverplichting van de ondernemer wordt voldaan zodra de bestelling eenmaal aan de consument wordt aangeboden.

Artikel 12 – Duurovereenkomsten: duur, annulering en hernieuwing

Annulering
1. Indien de consument een overeenkomst is aangegaan voor onbepaalde duur dat de regelmatige levering van producten (inclusief elektriciteit) inhoudt, kan hij deze op elk moment beëindigen onder de toepasselijke annuleringsregels en met een opzeggingstermijn van maximaal een maand.
2. De consument die een overeenkomst voor bepaalde duur is aangegaan voor de regelmatige levering van producten (inclusief elektriciteit) of diensten kan de overeenkomst bij het einde van de bepaalde duur beëindigen onder de toepasselijke annuleringsregels en met een opzeggingstermijn van een maand.
3. De consument kan de overeenkomsten die zijn aangegeven in vorige paragrafen:
beëindigen en niet gehouden worden om te annuleren op een bepaalde tijd of in een gegeven periode;
tenminste annuleren op dezelfde wijze als hij deze is aangegaan;
tegen dezelfde opzeggingstermijn annuleren als de ondernemer heeft bedongen voor zichzelf.

Hernieuwing
4. Een overeenkomst aangegaan door de consument voor een bepaalde tijd voor de regelmatige levering van producten (inclusief elektriciteit) of diensten mag niet automatisch worden verlengd of hernieuwd voor een bepaalde tijd.
5. Niettegenstaande de voorgaande paragraaf kan een overeenkomst afgesloten voor een bepaalde periode voor de regelmatige levering van dagelijkse of maandelijkse kranten en tijdschriften stilzwijgend worden hernieuwd voor een bepaalde tijd van een maximum van drie maanden, indien de consument de mogelijkheid heeft om de verlengde overeenkomst te annuleren bij het einde van de verlenging met een opzeggingstermijn van een maand.
6. Een overeenkomst voor een bepaalde tijd voor de regelmatige levering van producten (inclusief elektriciteit) of diensten mag slechts worden verlengd met een onbepaalde tijd indien de consument op elk moment kan annuleren met een opzeggingstermijn van maximaal een maand en een opzeggingstermijn van maximaal drie maanden in geval van een verlengde overeenkomst, maar van minder dan een maand in geval van de levering van dagbladen, weekbladen en tijdschriften.
7. Een overeenkomst voor een bepaalde tijd voor de levering van een proefabonnement voor kranten, weekbladen en tijdschriften (een proef- of introductieabonnement) komt automatisch tot een einde en zal niet automatisch doorlopen na de proef- of introductieperiode.

Duur
8. Overeenkomsten met een duur van langer dan een jaar kunnen worden geannuleerd na een jaar met een opzeggingstermijn van maximaal een maand, tenzij redelijkheid en billijkheid zich verzetten tegen beëindiging vóór de overeengekomen duur.

Artikel 13 – Betaling

1. Voor zover niet anders is overeengekomen, dienen de bedragen verschuldigd door de consument binnen 7 werkdagen na de bedenktermijn conform artikel 6 paragraaf 1 te worden voldaan. In geval van een overeenkomst voor de levering van een dienst, dienen de bedragen te worden voldaan binnen 7 werkdagen nadat de consument bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen.
2. De consument heeft de plicht om onnauwkeurigheden in verstrekte of verklaarde betalingsgegevens onmiddellijk door te geven aan de ondernemer.
3. In geval van wanbetaling onder een wettelijke verjaringstermijn heeft de ondernemer het recht om redelijke kosten in rekening te brengen aan de consument.

Artikel 14 – Klachtenprocedure

1. De ondernemer heeft een klachtenprocedure en handelt klachten af door de klachtenprocedure te volgen.
2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst of een bestelling dienen volledig met duidelijke omschrijving te worden ingediend bij de ondernemer binnen 7 dagen nadat de consument de gebreken heeft ontdekt.
3. Klachten worden binnen 14 dagen vanaf de dag van ontvangst afgehandeld. Indien een klacht een langere behandelingstijd vereist zal de ondernemer, binnen de periode van 14 dagen, antwoorden met een bericht van ontvangst en een indicatie van wanneer de consument een gedetailleerder antwoord kan verwachten.
4. Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat er een geschil dat onderhevig is aan geschillenbeslechting.
5. Bewoners van de EU kunnen het Europese Geschillenbeslechtingsplatform gebruiken om een klacht in te dienen teneinde een buitenrechtelijke schikking te treffen. Dit platform is beschikbaar op: http://ec.europa.eu/odr.
6. Een klacht schorst de verplichtingen van de ondernemer niet, tenzij de ondernemer anders schriftelijk aangeeft.
7. Indien de klacht van de consument gegrond is, heeft de ondernemer de mogelijkheid om de geleverde producten kosteloos te vervangen of repareren.

Artikel 15 – Geschillen

1. Dutch law shall apply exclusively1. Nederlands recht is bij uitsluiting van toepassing op enig geschil, overeenkomst en bestellingen, zelfs indien de consument in het buitenland woont.
2. Het Weens Commercieel Verdrag is niet van toepassing.

Artikel 16 – Aanvullende of afwijkende voorwaarden

Aanvullende afwijkingen van deze algemene voorwaarden mogen niet ten koste gaan van de consument en dienen schriftelijk te worden vastgelegd of op zo’n manier dat ze kunnen worden opgeslagen op toegankelijke wijze op een duurzame gegevensdrager door de consument.